ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

I. ALGEMEINE GEGEVENS

 1. WÖHLER TECHNIK GMBH (hierna genoemd „WÖHLER TECHNIK“) is een vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te Wöhler-Platz 1 - 33181 Bad Wünnenberg (Duitsland) ingeschreven in de handelsregister van het Amtsgericht Paderborn onder nummer HRB 2781 (email: [email protected] / Telefoon: +49 2953 73-100 / Fax: +49 2953 7396-100).
 2. Het Contract tussen WÖHLER TECHNIK en de klant  bestaat uit (i) de Algemene Voorwaarden en (ii) de ondertekende koopovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid heeft de koopovereenkomst altijd voorrang op de Algemene Voorwaarden.
 3. Door een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen, erkent de Klant de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en de toepassing ervan te aanvaarden. Alle bedrijfsactiviteiten tussen WÖHLER TECHNIK en een klant zijn onderhevig aan de algemene bedrijfsvoorwaarden, zoals deze ten tijde van de bestelling zijn opgesteld, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Door het sluiten van het Contract stemt de klant er uitdrukkelijk mee in af te zien van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 4. WÖHLER TECHNIK behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing, behalve voor reeds afgesloten contracten, waarvoor de Algemene Voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de datum van de contractsluiting.
 5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van alle andere bepalingen. Indien een bepaling van het Contract nietig wordt verklaard, komen WÖHLER TECHNIK en de Klant overeen om de nietig verklaarde bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling die in overeenstemming is met de geest en het doel van het Contract.
 6. Vermits afstand niet verondersteld wordt, dient de omstandigheid waarin een Partij op geen enkel moment van de andere Partij eist dat deze een van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract nakomt of  indien zij geen aanspraak maakt op de toepassing van een bepaling van het Contract, niet te worden geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van het Contract, noch beïnvloedt het op enige wijze de geldigheid van het Contract of enig deel daarvan.
 7. De artikelen die WÖHLER TECHNIK in België verkoopt, zijn uitsluitend bestemd voor ondernemingen en alle rechtspersonen die niet onder deze term vallen.
 8. De door WÖHLER TECHNIK op het internet en in de catalogus aangeboden producten vormen geen bindend koopaanbod van WÖHLER TECHNIK om een koopcontract aan te gaan. Het is slechts een uitnodiging aan de Klant om een bindende koopaanbod te doen. Door het plaatsen van een bestelling doet de Klant een koopaanbod aan WÖHLER TECHNIK. Het contract wordt pas als gesloten beschouwd vanaf het moment dat WÖHLER TECHNIK het koopaanbod van de Klant aanvaardt. De verschillende manieren waarop WÖHLER TECHNIK het door de Klant ingediende koopaanbod kan aanvaarden, worden omschreven in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 9. Bepaalde diensten die WÖHLER TECHNIK onder deze algemene voorwaarden aanbiedt, worden uitbesteed aan een van haar groepsmaatschappijen, WÖHLER Nederland BV, gevestigd te Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 3812 PL Amersfoort NEDERLAND, Tel: +31 (0)33 20 77 600
  E-mail: [email protected] (hierna genoemd „WÖHLER NL“). WÖHLER TECHNIK maakt zich sterk voor de goede uitvoering van de door WÖHLER NL in haar naam en voor haar rekening geleverde diensten.

II. AFSLUITING VAN HET CONTRACT

1. Indien de klant gebruik maakt van de online shop, wordt het Contract, op afstand, op de volgende manier afgesloten, tenzij het alternatief beschreven in lid 2 van toepassing is:

 • De Klant kan de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en ten alle tijden zijn keuze corrigeren alvorens zijn bindende koopaanbod te plaatsen. Daartoe gebruikt hij de in het bestelproces toegelichte  en aangeboden correctiemogelijkheden. Door op de bestelknop aan het einde van het bestelproces aan te klikken, plaatst de Klant een bindende koopaanbod voor de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk daarna krijgt de Klant een ontvangstbevestiging van zijn bestelling
 • WÖHLER TECHNIK kan het koopaanbod aanvaarden middels:
  • het sturen van een koopbevestiging per post of e-mail. In dit geval is de ontvangst van de koopbevestiging door de klant doorslaggevend;
  • het leveren van de bestelde goederen. In dit geval is de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend;
  • het verzoek tot betaling van de factuur nadat de klant zijn koopaanbod heeft geplaatst.

Een verzoek tot betaling wordt ook gedaan zodra WÖHLER TECHNIK’s bankgegevens aan de klant worden medegedeeld of wanneer de klant na het plaatsen van zijn bestelling wordt doorgestuurd naar een online betalingssysteem. Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven voor aanvaarding zich het eerst voordoet.

2. In afwijking van lid 1 geldt het volgende: Indien de Klant een in het bestelproces van WÖHLER TECHNIK geïntegreerd online betalingssysteem (bijv. PayPal Plus) gebruikt als betaalmethode, dan wordt de Klant doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het online betalingssysteem. De Klant zal worden doorgestuurd naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling en zal  daar de desbetreffende keuze maken of zijn gegevens invoeren. De Klant verkrijgt dan een betalingsopdracht en nadat ze deze heeft voldaan ontvangt WÖHLER TECHNIK het betaalde aankoopbedrag via het online betalingssysteem. Zodra de betaling is ontvangen, stuurt WÖHLER TECHNIK de Klant een koopbevestiging, waarin de totstandkoming van het contract wordt bevestigd. De klant heeft vóór het activeren van de betalingsopdracht de mogelijkheid om alle gegevens nog eens te controleren, te wijzigen (dit kan ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of van de aankoop af te zien.

3.  Via E-mail, fax of telefoon komt een Contract als volgt tot stand: Door een bestelling te doen via E-mail, fax of telefoon geeft de Klant te kennen dat hij een niet-bindende belangstelling heeft voor de aankoop of dat hij een bindend verzoek tot de aankoop heeft geplaatst.

3.1 Interesse om te kopen

De Klant kan per e-mail, fax of telefoon WÖHLER TECHNIK verzoeken een niet-bindende uitnodiging tot het indienen van een koopaanbod te versturen met de nodige informatie over de gewenste producten. Na ontvangst van de aanvraag stuurt WÖHLER TECHNIK de Klant  een uitnodiging tot het indienen van een koopaanbod, met daarin de essentiële informatie voor de aankoop van de gewenste producten (prijs, hoeveelheid, levertijden), evenals de Algemene Verkoopvoorwaarden. Op basis van deze uitnodiging tot het indienen van een koopaanbod, die 10 werkdagen geldig is, kan de Klant per e-mail, telefoon of fax besluiten een bindend aanbod tot aankoop te plaatsen. Het Contract wordt als gesloten beschouwd na ontvangst van de betaling door WÖHLER TECHNIK. Dit dient te gebeuren binnen 14 dagen (tenzij een andere termijn is schriftelijk overeengekomen met de klant) na verzending van het koopaanbod en de aankoopbevestiging door WÖHLER TECHNIK, die geldt als aanvaarding van het aanbod van de Klant.

3.2 Koopaanbod

De Klant kan in zijn aanvraag ook uitdrukkelijk aangeven dat hij rechtstreeks een bindend koopaanbod wil indienen. In overeenstemming met Artikel 3.1 wordt het Contract als gesloten beschouwd na ontvangst van de betaling door WÖHLER TECHNIK, die dient te gebeuren binnen 14 dagen (tenzij een andere termijn is schriftelijk overeengekomen met de klant) na verzending van het koopaanbod en de aankoopbevestiging door WÖHLER TECHNIK, die geldt als aanvaarding van het aanbod van de klant.

4. De tekst van de koopovereenkomst wordt door WÖHLER TECHNIK opgeslagen en aan de Klant toegezonden.

III. LEVERING, VERZENDKOSTEN EN RISICO-OVERDRACHT

 1. De levering geschiedt op kosten van de Klant op het door de Klant opgegeven leveringsadres.
 2. Indien de Klant een afwijkende dienstverlener van de door WÖHLER TECHNIK ingeschakelde pakketdienst wenst, wordt het vaste verzendtarief verhoogd.
 3. Bij zendingen buiten Duitsland informeert WÖHLER TECHNIK de klant op verzoek over de verzendkosten en eventuele douanekosten.
 4. Als bestellingen gedeeltelijk geleverd worden, hoeft de klant geen extra verzendkosten te betalen.
 5. Indien een reparatie op verzoek van de Klant niet wordt uitgevoerd, hoeft het onderzochte artikel niet in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht, indien dit technisch of economisch niet mogelijk of te rechtvaardigen is. Om op verzoek van de Klant een prijsopgave op te kunnen stellen, zijn aanpassingen aan het defecte artikel soms onvermijdelijk. Hierdoor bestaat de kans dat bij de weigering van de prijsopgave door de Klant het artikel niet meer in de oorspronkelijke toestand kan worden teruggegeven.
 6. De risico-overgang gebeurt wanneer het pakket aan de transportdienst of vervoerder wordt overhandigd. Indien de verzending wordt vertraagd om redenen die binnen de invloedssfeer van de klant of diens plaatsvervangers liggen, gaat het risico reeds op de klant over wanneer WÖHLER TECHNIK verklaart dat de goederen gereed zijn voor verzending. 
 7. Indien de levering van de goederen door toedoen van de Klant wordt vertraagd, is WÖHLER TECHNIK gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan. WÖHLER TECHNIK kan hiervoor ook gebruik maken van een expediteur of een opslagfirma. De opslagkosten worden berekend tegen een vast tarief van 1% van de netto factuurwaarde van de opgeslagen goederen per maand, met een maximum van 100,00 euro. WÖHLER TECHNIK is gerechtigd de werkelijk hogere kosten te bewijzen en door te berekenen. De klant heeft het recht te bewijzen dat er geen of lagere opslagkosten zijn gemaakt.

IV. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle prijzen in de WÖHLER TECHNIK catalogus (fysiek en digitaal), inclusief termijnbetalingen, zijn in euro's (€), exclusief de wettelijke BTW en verzendkosten.
 2. De Klant wordt echter, uiterlijk op het moment dat het Contract wordt afgesloten, op de hoogte gesteld van de leveringskosten en belastingen. Deze omvat tevens vracht- en verpakkingskosten voor volumineuze goederen (bijv. schoorsteenkappen, stofvangers, veeghaspels)
 3. Uitsluitend indien de Klant een aan zijn bedrijfsactiviteiten gerelateerd geldige KvK-ID of BTW-ID voor internationaal betalingsverkeer kenbaar maakt, kan WÖHLER TECHNIK, bij leveringen binnen de EU, factureren exclusief wettelijke Duitse omzetbelasting.
 4. Indien na het sluiten van het Contract blijkt dat de aanspraak van WÖHLER TECHNIK op betaling door het onvermogen van de klant in gevaar komt, kan WÖHLER TECHNIK de opgedragen verplichtingen voortvloeiend uit het Contract opschorten en de Klant een betalingstermijn stellen gelijktijdig met de levering of zekerheidsstelling. Bij het verstrijken van de termijn heeft WÖHLER TECHNIK het recht zich uit het Contract terug te trekken. Het stellen van een termijn is overbodig wanneer de Klant de betaling ernstig en definitief weigert of wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat WÖHLER TECHNIK na afweging van de belangen van beide partijen het Contract onmiddellijk opzegt.

V. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. WÖHLER TECHNIK behoudt het eigendom van de verkochte goederen totdat de volledige betaling van de hoofdsom en bijkomende kosten is ontvangen.
 2. In het geval van doorverkoop behoudt de verkoper ook het recht om de prijs van de goederen in handen van de onder-koper op te eisen
 3. Het eigendomsvoorbehoud gaat over op de wederverkoopprijs. Dit eigendomsvoorbehoud geldt onder andere bij faillissement, gerechtelijk reorganisatie en andere gevallen van samenloop in hoofde van de koper.
 4. Vanaf het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd, gaan alle risico's, inclusief overmacht en bewaring, over op de koper.
 5. Niet-betaling op een van de vervaldata kan ertoe leiden dat de goederen worden teruggevorderd.

VI. SERVICE PAKKETTEN BIJ ONDERHOUD AAN ARTIKELEN

 1. WÖHLER TECHNIK biedt de Klant servicepakketten aan bij onderhoud aan artikelen. Deze servicepakketten beperken de rechten van de Klant niet uit hoofde van de toepasselijke wettelijke garantierechten.
 2. De Klant koopt aanvullende diensten bijkomend onderhoud aan artikelen via één van de drie servicepakketten BASIC, SMART of BEST welke in de aanbieding worden beschreven. 
 3. De dekkingsgraad voor aanvullende diensten is gebaseerd op de door WÖHLER TECHNIK opgestelde aanbiedingsoverzichten. 
 4. Alle door de Klant aangenomen onderhoudsdiensten worden door WÖHLER NL uitgevoerd. Alle verzoeken met betrekking tot het uitvoeren van de service pakketten bij onderhoud aan artikelen moeten daarom rechtstreeks aan WÖHLER NL worden gericht.

VII. GARANTIE

 1. Voor nieuwe goederen bedraagt de garantieperiode één jaar vanaf de datum van levering of dienstverlening aan de eerste koper van de goederen. Alle materiaal- en fabricagefouten vallen onder de garantie. Bij gebruikte goederen, slijtage en verbruik van onderdelen en materialen (bijv. accu's, batterijen, sensoren, filters), schade door oneigenlijk gebruik of normale slijtage is de garantie uitgesloten.
 2. Het verhelpen van gebreken valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de daartoe bevoegde servicecentra. Het verhelpen van gebreken leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn. 
 3. De aanspraak op garantie vervalt, wanneer het serienummer van het product is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt en de klant de herkomst van het product niet duidelijk uit de koopovereenkomst met WÖHLER TECHNIK kan aantonen of wanneer reparaties of wijzigingen door niet bevoegde derden zijn uitgevoerd.
 4. De herstelwerkzaamheden aan artikelen onder garantie, verkocht door WÖHLER TECHNIK, worden uitbesteed aan WÖHLER NL. De betreffende artikelen moeten daarom uitsluitend worden gezonden naar WÖHLER NL. Artikelen die naar de verkeerde geadresseerde worden gestuurd, worden niet onderzocht of gerepareerd. Ze worden gewoon teruggestuurd naar de afzender. Desgevallend behoudt WÖHLER TECHNIK zich het recht voor om de klant de verzendingskosten in rekening te brengen.
 5. Op voorwaarde dat de geretourneerde artikelen inderdaad onder de garantie vallen, dat de artikelen een gebrek vertonen en dat het gebrek gedekt wordt door de garantie, garandeert WÖHLER TECHNIK dat WÖHLER Nederland voor de nodige herstelwerkzaamheden zal zorgen.
 6. Indien de Klant de artikelen naar WÖHLER NL heeft gestuurd voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op grond van de vermeende garantierechten en bij controle blijkt dat er in werkelijkheid geen sprake is van een gebrek, dan is de Klant aan WÖHLER TECHNIK de kosten verschuldigd voor het inspecteren van de goederen, inclusief eventuele verzend- en verpakkingskosten.
 7. De Klant dient de online service-opdracht op www.woehler.be/nl/services/ te gebruiken om garantieclaims te registreren. Daartoe voegt hij bij de zending een kopie van de aankoopfactuur waarop de leverings- of aankoopdatum staat vermeld.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van WÖHLER TECHNIK voor schade anders dan vanwege schending van leven, lichaam of gezondheid zijn uitgesloten, voor zover de schade niet te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig gedrag van WÖHLER TECHNIK, een van haar wettelijke vertegenwoordigers of een van haar plaatsvervangers. Daarbij dient het gedrag ook geen schending uit te maken van wezenlijke contractuele verplichtingen. Deze zijn verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

IX. PLAATS VAN UITVOERING, JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. De plaats van uitvoering en van de exclusieve bevoegde rechtbank voor de leveringen en betalingen alsmede voor alle geschillen die tussen WÖHLER TECHNIK en de Klant uit de tussen hen gesloten overeenkomsten voortvloeien, is de maatschappelijke zetel van WÖHLER TECHNIK.
 2. Op de contractuele relatie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland exclusief van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, van 11 april 1980) is uitgesloten. Bovendien zijn de Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van het Contract met de Klant, met inbegrip van deze algemene bedrijfsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.